Water Requirement for Crops

CRITICAL GROWTH STAGES AND WATER REQUIREMENTS OF IMPORTANT CROPS

Crop
Critical growth stages
Average crop duration (days)
Water requirement (mm)
Rice
Tiller initiation, flowering and milky stage
90-130
900-2500
Crop
Critical growth stages
Average crop duration (days)
Water requirement (mm)
Wheat
Crown root initiation, flowering, joining, milky and tillering
135
400-450
Crop
Critical growth stages
Average crop duration (days)
Water requirement (mm)
Pulses
Flower initiation and pod filling
90-120
250-300
Crop
Critical growth stages
Average crop duration (days)
Water requirement (mm)
Groundnut
Pegging and pod formation
105
600-450
Crop
Critical growth stages
Average crop duration (days)
Water requirement (mm)
Sugarcane
Emergence, tiller formation and elongation
330
1400-3000
Crop
Critical growth stages
Average crop duration (days)
Water requirement (mm)
Banana
Early vegetative phase, bunch initiation and flowering
300
3000
Crop
Critical growth stages
Average crop duration (days)
Water requirement (mm)
Cassava
Rooting, early tuberization and tuber development
300
400-750
Crop
Critical growth stages
Average crop duration (days)
Water requirement (mm)
Maize
Silking and cob development
100
400-600
Crop
Critical growth stages
Average crop duration (days)
Water requirement (mm)
Sorghum
Knee-height stage, flowering and grain filling
100-120
250-300
Crop
Critical growth stagesAverage crop duration (days)
Water requirement (mm)
Cotton
Commencement of sympodial branching, flowering, boil formation and boil bursting
165
600-700

 

Check Also

രോഗങ്ങളും കീടബാധയും

രോഗങ്ങൾ മണ്ഡരി ബാധിച്ച തെങ്ങ് മണ്ഡരിബാധ , കൂമ്പുചീയൽ, തണ്ടുതുരപ്പൻ വണ്ടിന്റെ(ചെല്ലി) ആക്രമണം,കാറ്റു വീഴ്ച മുതലായവയാണ് തെങ്ങ് നേരിടുന്ന പ്രധാന …